Dlouhodobě udržitelná spotřeba energie

 
     
 

Zvyšující se spotřeba fosilních paliv vede k vyšší úrovni znečištění a vyčerpávání snadno dostupných zdrojů. Využívání takové energie vede k emisím lokálních škodlivin, jako například oxidu siřičitého a oxidů dusíku, které mají za následek kyselé deště, a oxidu uhelnatého a částic vodíku, které mohou být zdraví škodlivé.

Tvorba oxidu uhličitého jako výsledku spalovacího procesu vede k problému celosvětového znečištění, neboť tento plyn se shromažďuje v horní vrstvě atmosféry. Tím se mění bilance záření mezi dopadajícím a odráženým slunečním zářením, což vyúsťuje v globální oteplování a změny klimatu.

Udržitelnost

Znečišťování životního prostředí, vyčerpávání zdrojů i spotřeba energie vedoucí ke globálnímu oteplování jsou spolu související a na sobě závislé fenomény. Když byla populace na Zemi menší a spotřeba energie byla nižší, byly nižší též dopady lidského konání na přírodní ekosystémy. Nyní když populace značně vzrostla a s ní i spotřeba energie, jsou tyto dopady mnohem vyšší a ekosystémy na Zemi jsou ovlivňovány takovým způsobem, který nedokážeme ovládat. Proto je současná spotřeba energie neudržitelná, a to již ani pro jedinou další generaci, je proto třeba považovat energii za něco, co je zároveň vzácné i drahocenné. Mělo by se to odrážet na našich každodenních činnostech, například zda cestu do školy či zaměstnání absolvovat pěšky, na kole, autobusem či automobilem.

Obecná definice udržitelnosti je takový rozvoj, který odpovídá potřebám přítomnosti, aniž by byly ohroženy potřeby budoucích generací.

Toto jednoduché tvrzení pokrývá veškeré lidské dopady na zemské životní prostředí a má mnohem širší význam než jen prosté snižování naší spotřeby energie. Evropská unie v roce 1992 přijala udržitelnost jako jedno z klíčových kritérií při přijímání nových směrnic a předpisů a při rozvíjení evropské reakce na změny klimatu.

Na druhém summitu o planetě Zemi v Johannesburgu v roce 2002 bylo ujednáno, že existuje nutná potřeba vychovávat a informovat osoby o způsobech přijetí udržitelnějších způsobů života a dekádu od roku 2005 do roku 2015 prohlásilo UNESCO za dekádu Výchovy k udržitelnému rozvoji (neboli ESD).

Tato webová stránka je naší reakcí a výzvou k jednotlivcům, aby se podíleli na rozvoji udržitelného životního stylu a zejména pak na omezení klimatických změn.

Přednosti

Přednostmi udržitelné spotřeby energie jsou:

  • spotřebovávat energii účinněji
  • spotřebovávat méně energie
  • rozšířit dostupnost fosilních zdrojů energie
  • snižovat znečištění spojené se spotřebou energie
  • zajistit udržitelnější spotřebu energie pro budoucnost
  • snižovat potřebu dopravy energie na dlouhé vzdálenosti pomocí místních zdrojů
  • omezovat dopady globálního oteplování
  • snižovat pravděpodobnost změny klimatu
  • snižovat riziko nevratných klimatických změn vedoucích k neúrodě a migracím lidí

Čerpání zdrojů

Koloběh uhlíku

   

Skleníkové plyny a globální oteplování

Ekonomie udržitelné spotřeby energie

   

Další informace