Majanduslik otstarbekus

 
     
 

Passiivsed päikeseenergia kasutamise meetodid on kõige odavamad, sest paigalduskulud on kõige väiksemad ja jooksvaid kulusid ei esine. Tegelik maksumus sõltub paigaldatavast objektist, konstruktsioonist ja välisfassaadist ning võimalusest parandada loomulikku ventilatsiooni. Mõningate seadmete paigaldamisega saavad majaomanikud oma jõududega hakkama.

Passiivse päikeseenergia põhimõtteid järgides saab sooja kliima tingimustes vähendada suvel päikesekiirguse mõju, külmas kliimas tuleb suurte soojuskadudega ehitistele paigaldada tõhus soojustus.

Soojuspumbad on majanduslikult otstarbekad, kui varem kasutatakse hoones õlikütet, gaasiballoone või elektrikütet. Olenevalt kehtivatest elektritariifidest võivad soojuspumbad olla otstarbekad ka maagaasiküttega võrreldes.

Biomassikatlad on majanduslikult otstarbekad, kui on olemas korsten või lõõr väljuva gaasi jaoks on lihtsasti paigaldatav. Puidupelletite ladustamiseks on vaja ligikaudu kaks kuupmeetrit ruumi (see on kaks korda rohkem kui õliküttemahutite jaoks).

Avalikud hooned/kortermajad/sotsiaalmajad

Avalike hoonete või kortermajade puhul võiks kaaluda ühist kütte- või elektrisüsteemi paigaldamist. Kui niisugused süsteemid on olemas, kehtivad nende kohta samasugused kulude-tulude arvestused nagu individuaalsüsteemide puhul.

Nõuanne