Säästev energiakasutus

 
     
 

Üha kasvav fossiilkütuste kasutamine on kaasa toonud keskkonna saastumise ja kergesti kättesaadavate ressursside ammendumise. Fossiilsete kütuste põletamisel tekib kohalike saasteainete, näiteks vääveldioksiidi ja lämmastikoksiidide heide, mis omakorda põhjustab happevihmasid. Süsinikmonooksiidi ja vesinikuosakesed avaldavad kahjulikku mõju inimeste tervisele.
Põlemisel tekkiv süsinikdioksiid on saasteprobleemiks kogu maailmas, sest koguneb atmosfääri ülemistesse kihtidesse, põhjustades globaalset soojenemist ja kliimamuutusi.

Jätkusuutlikkus

Üleilmset soojenemist põhjustav keskkonnasaaste, ressursside ammendumine ja energiakasutus on omavahel seotud ja üksteisest sõltuvad nähtused. Maa elanikkonna ja energiakasutuse kasvades on surve keskkonnale märkimisväärne, mõjutades Maa ökosüsteeme viisil, mida me ei suuda kontrollida. Seega ei ole meie energiatarbimine jätkusuutlik isegi järgmist põlvkonda silmas pidades; energiaressursse on vaja väärtustada kui kallihinnalist ja nappi vara. Seda tuleb silmas pidada meie igapäevastes tegevustes.

Tavapärase määratluse kohaselt on jätkusuutlikkus arengutee, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve.

See lihtne määratlus hõlmab kõiki inimtekkelisi mõjusid Maa keskkonnale ning on tähenduselt palju laiem kui lihtsalt ressursikasutuse vähendamine. Alates 1992. aastast on Euroopa Liit rakendanud jätkusuutlikkuse põhimõtet kui peamist kriteeriumi uute direktiivide ja määruste vastuvõtmisel ja kliimamuutustega võitlemise strateegia väljatöötamisel.

Teisel keskkonnaalasel tippkohtumisel Johannesburgis 2002. aastal jõuti ühisele arusaamisele, et on tungiv vajadus teavitada ja harida inimesi jätkusuutlikumate eluviiside osas; ajavahemiku 2005-2015 on UNESCO kuulutanud säästvat arengut toetava hariduse dekaadiks.

Käesolev veebileht julgustab inimesi andma oma osa säästvama eluviisi rakendamisel ning eriti kliimamuutuste vähendamisel.

Eelised

Silmas pidades jätkusuutliku arengu printsiipe on säästva energiakasutuse eelised:

  • tõhusam energiakasutus;
  • pikeneb fossiilsete energiaallikate kasutamise aeg;
  • energiakasutusega seonduva saaste vähenemine;
  • tagatakse jätkusuutlikum energiaalane tulevik;
  • kasutades kohalikke ressursse väheneb vajadus transportida energiat pikkade vahemaade tagant;
  • väheneb oht pöördumatuteks kliimamuutusteks

Ressursside ammendumine

Süsiniku tsükkel

   

Kasvuhoonegaasid ja globaalne soojenemine

Säästva energiakasutuse majanduslik otstarbekus

   

Nõuanne