Základní principy

 
     
 

Energie je primárně spotřebovávána na prostorové vytápění, ohřev vody, osvětlení, domácí spotřebiče, elektronika a vaření. Poslední tři z těchto skupin vyžadují ke svému provozu elektrickou energii, zatímco u prvních dvou skupin lze použít též plyn či jiná paliva.

Vytápění spalováním

Velmi rozšířeným zdrojem k vytápění je zemní plyn, který je spalován v plynovém kotli. Teplo se pak přenáší vzduchem, nebo spíše vodou, proudící přes tepelný výměník. Ohřátá voda je rozváděna například do radiátorů, kde dochází k uvolňování tepla do vzduchu a ohřátý vzduch poté cirkuluje místností. Chladnější voda se zatím vrací zpět do kotle, kde je znovu ohřívána.

Podobným způsobem lze u jiných typů kotlů použít olej, uhlí či dřevo, jiné typy plynů nebo též biomasu a elektřinu, přičemž spalování paliva a ohřev vody probíhá na podobném principu. Rozhodnutí o tom, které palivo použít, bude záležet na jeho dostupnosti a ceně. V rámci omezování klimatických změn je důležité zvážit účinnost spalování a výslednou míru znečišťování životního prostředí samotným spalovacím procesem. Největší škodlivinou je oxid uhličitý, který je hlavním plynem zodpovědným za globální oteplování, přičemž mezi ostatní škodlivé látky patří též oxid uhelnatý a oxidy dusíku. Zatímco dřevo i biomasa jsou obnovitelnými zdroji energie, ropa (olej) i plyn se utváří miliony let a jsou spotřebovávány rychleji než mohou být utvářeny.

Vytápění elektrickou energií

Také elektřina je využívána k vytápění domácností. Není tedy vyžadována přítomnost komína, neboť elektřina proudí do domu kabely a je přeměňována v teplo díky odporu elektrického přístroje. Účinnější formou elektrického vytápění je tepelné čerpadlo, které shromažďuje druhotnou tepelnou energii ze vzduchu, země či vody. Elektřina je tak využívána pouze ke shromažďování tohoto tepla, nikoli k jeho produkci.

Nezapomínejte, že elektřina je pouze nosičem energie a musí být někde vyrobena! Nejčastěji jsou k výrobě elektrické energie používána též výše zmíněná fosilní paliva, což je proces, který také znečišťuje životní prostředí; v současnosti spíše v nějaké centrální lokalitě než aby byla rozváděna do jednotlivých domů.

Přímé vytápění pomocí slunce

To lze realizovat pasivními prostředky, jako například vedením či přenosem tepla (Trombeho zeď) nebo aktivními prostředky pomocí solárních tepelných kolektorů. Díky přímému ohřevu vzduchu nebo vody je jediným dopadem na životní prostředí rozvádění tepla po domě.

Kritéria Ekonomika
Instalace Další informace