Inštalácia

 
     
 

Orientácia a montáž

Solárne články sú zvyčajne združené v paneli 1x1 meter. Tieto panely by mali byť namontované na južne orientovanú časť strechy v uhle asi 30° - tak bude maximalizovaný príjem slnečného žiarenia v lete, ale nebude optimálny v zime, keď má slnečné žiarenie nižšiu intenzitu.

Statický menič, nazvaný invertor, slúži k premene jednosmerného prúdu zo solárnych panelov na prúd striedavý s rovnakým napätím a frekvenciou, akú má verejná elektrická sieť.

Systémy zapojené do siete

Fotovoltaická strecha zapojená do elektrickej siete je jednoducho malá elektráreň nainštalovaná čo najbližšie k miestu, kde je elektrická energia potrebná. Nie je potrebné túto energiu uchovávať, ale je možné jej prebytok exportovať do verejnej siete a zužitkovať tak v iných domoch. Elektrickú energiu je tak možné nakupovať aj predávať. Tým sa zabezpečí lokálna a neznečisťujúca výroba elektrickej energie pre osobné i komunitné potreby.

S miestnym prevádzkovateľom elektrickej siete je podpísaná zmluva. Merač kWh zaznamenáva množstvo elektrického prúdu uvoľneného do siete, takže je možné elektrinu prevádzkovateľovi faktúrovať.
(Obr.- (zhora dolu) - Solárne panely, Invertor, Rozvádzač striedavého prúdu, merač kWh)

 

Samostatné systémy

Ak nie je dom pripojený do verejnej elektrickej siete, bude potrebné pri zvýšenej dodávke elektrickej energie túto energiu uchovávať, pričom najbežnejšou formou uchovávania sú batérie.

Ekonomika Ďalšie informácie