Instalace

 
     
 

Lokalizace výroby větrné energie

Potenciál větru
Rychlost větru je proměnlivá v krátkých (několik vteřin) i dlouhých intervalech o několika hodinách. Z toho důvodu je krátkodobě i dlouhodobě proměnlivý též výstupní výkon.

Měření a využití jeho výsledků
Exaktním způsobem měření rychlosti větru je vztyčit na stožáru anemometr se směrovkou pro měření směru větru. Měření by měla být prováděna v předpokládané výšce středu rotoru větrné turbíny. Pro stanovení ročního výstupního výkonu musí být měření prováděna v letním i v zimním období.

Lokalizace výroby větrné energie - Potenciál větru pro Vaší školu či domácnost
Větrná turbína musí být schopna zachytávat vítr přímo z jeho převažujícího směru proudění, aniž by byl tento vítr omezován jakýmikoliv okolními budovami či stromy. To lze zpravidla zjistit vizuálním pozorováním směru a síly proudícího vzduchu. Dalším krokem je získat nějaká přímá měření rychlosti větru. Měřící tyč musí sahat výše než nejvyšší bod domu či školní budovy a musí být řádně stabilizována kotevními lany. Vzhledem ke značné proměnlivosti síly větru, měla by být pozorování prováděna v pravidelných intervalech po celý den po dobu jednoho či více měsíců. Díky tomu lze zjistit střední rychlost větru. Z údajů výrobce turbíny bude možné ze střední rychlosti větru odvodit výstupní výkon turbíny a vypočítat výrobu elektřiny. Tento výkon lze poté porovnat se spotřebou elektrické energie uvedené na účtu za elektřinu. Přesáhne-li větrnou turbínou generované množství 25% ze spotřeby elektrické energie, vyplatilo by se uvažovat o investici do malé větrné turbíny.

Umístění
Větrné turbíny vyžadují nepřerušovaný přístup větru, mají-li pracovat co nejúčinněji. Stromy, budovy a kopce mohou bránit větru v proudění anebo způsobovat turbulence, proto umístění turbín do jejich blízkosti může snižovat množství elektrické energie, kterou tento stroj vyrobí. K těmto efektům dochází v desítkách metrů nad, před i na stranách stromů a budov a ve stovkách metrů ve směru větru. Podobně může být vítr z určitých směrů zcela zablokován svahem kopce, čímž dochází k eliminaci potenciálního významného zdroje větru. Je proto důležité zamyslet se nad tím, kam turbínu umístit a provést měření rychlosti větru pro maximalizaci množství elektřiny, kterou z něj získáte. To může trvat až jeden rok. Většina větrných turbín vyžaduje otevřené stanoviště s průměrnou rychlostí větru alespoň 12 km/h.

 

(Obr. - /Shora dolů/ - Proudění přes kopce a překážky; Vhodné umístění; Efekt zrychlení větru přes hladké kopce; Turbulence; Špatné umístění; Turbulence nad i pod útesem či ostrými okraji; Překážky; 10 H či více; Turbulence; Výška překážek (H); Místo bez překážek musí být alespoň 10x delší než výška nejbližší překážky nebo je nutné použít velmi vysoký stožár.)

Ekonomika Další informace